COLORS
图释
尺寸:1630X780X690|
1700X750X690
材质:100%纯亚克力板材(璐彩特原材料)优质无碱纤维+树脂
颜色:白色
配置:下水器
备注:镀铬去水和溢水
COLORS
图释
尺寸:1500X760X590|
1700X800X590
材质: 100%纯亚克力板材(璐彩特原材料)优质无碱纤维+树脂
颜色:白色
配置:镀铬去水和溢水
COLORS
图释
尺寸:1390X725X560|
1500X760X570|
1600X810X570|
1700X815X570
材质: 100%纯亚克力板材(璐彩特原材料)优质无碱纤维+树脂
颜色:白色
配置:镀铬去水和溢水
COLORS
图释
尺寸:1390X780X570|
1500X790X570|
1600X800X570|
1700X800X570
材质: 100%纯亚克力板材(璐彩特原材料)优质无碱纤维+树脂
颜色:白色
配置:镀铬去水和溢水
COLORS
图释
尺寸:1500X700X580|
1700X700X580|
1800X740X580
材质:100%纯亚克力板材(璐彩特原材料)优质无碱纤维+树脂
颜色:白色
配置:镀铬去水和溢水
COLORS
图释
尺寸:980X680X560|
1200X680X560|
1400X680X560|
1500X680X560
材质:100%纯亚克力板材(璐彩特原材料)优质无碱纤维+树脂
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1050X680X620|
1150X680X620|
1350X680X620
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
备注:直边设计,带坐凳
COLORS
图释
尺寸:980X680X550|
1050X680X620|
1150X680X620|
1350X680X620
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
备注:直边设计,平底设计
COLORS
图释
尺寸:1500X750X580|
1700X800X580
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1500X800X580|
1600X800X580|
1650X800X580|
1700X800X580|
1800X845X580
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1200 X1200X 580|
1300 X1300X 580|
1500 X1500X 580
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1300X700X600
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1500 X 850 X 600
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1500 X 720 X 780 |
1700X720X820
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸 :2000 x 800 x 1060 mm
颜色:白色
COLORS
图释
尺寸:1350X800X610|
1495X765X650|
1590X800X650|
1690X810X650
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1500X750X580|
1600X800X580|
1700X800X580
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
备注:90°垂直边 薄边 设计
COLORS
图释
尺寸:1690X740X760
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1600X780X570
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1600X780X560
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1500X760X700
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1690X740X760
材质:亚克力
颜色:外黑内白
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1400X750X580 |
1500X800X580 |
1600X800X580 |
1700X800X580 |
1800X800X580
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1450X680X590|
1500X720X560|
1700X800X580
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1700X780X570
材质:亚克力
颜色:白色
配置:下水器
COLORS
图释
尺寸:1200X700X560 |
1340X700X560 |
1400X750X560 |
1500X700X560 |
1500X750X580
材质:100%纯亚克力板材(璐彩特原材料)优质无碱纤维+树脂
颜色:白色
配置:镀铬去水和溢水
COLORS
图释
尺寸 :1700 x 800 x 600 mm|
颜色:白色
COLORS
图释
尺寸 :1700 x 800 x 780 mm|
颜色:白色
COLORS
图释
尺寸 :1500 x 750 x 690 mm|
1700 x 800 x 710 mm|
颜色:白色
COLORS
图释
尺寸 :1700 x 800 x 800 mm|
颜色:黑色 白色
COLORS
图释
尺寸 :1300 x 700 x 580 mm|
1500 x 730 x 580 mm |
1700 x 800 x 580 mm|
颜色:白色
图释
尺寸 :1500 x 750 x 580 mm |
1600 x 750 x 580 mm |
1700 x 800 x 580 mm |
颜色:白色/黑色
COLORS
图释
尺寸 :1700 x 800 x 600 mm|
颜色:白色
COLORS
图释
尺寸 :1700 x 800 x 580 mm|
颜色:白色
COLORS
图释
尺寸 :1700 x 800 x 580 mm|
颜色:白色
COLORS
图释
尺寸 :1500 x 750 x 560 mm|
1700 x 800 x 560 mm|
颜色:白色